Thứ ba, 27/6/2017, 0:0
Lượt đọc: 1159

Tăng cường khai thác, quản lý Tủ sách pháp luật.

Để nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, ngày 10/3/2017, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 751/BTP-PBGDPL về việc nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Theo đó, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện

     Bộ Tư pháp vừa ban hành Công văn số 751/BTP-PBGDPL về việc nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Một trong những nội dung quan trọng của Công văn này là các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo rà soát, kiểm tra việc bổ sung, mua sách, tài liệu mới định kỳ để cung cấp cho tủ sách pháp luật; hạn chế mua sách văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng sách hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giải đáp pháp luật thường thức. Đồng thời, đưa vào lưu giữ trong tủ sách pháp luật các sách, tài liệu được các cơ quan, đơn vị cấp, phát cho cán bộ, công chức tham dự hội thảo, tọa đàm để quản lý theo quy định về tài sản công.

     Công văn này cũng chỉ rõ, gắn hoạt động khai thác của tủ sách pháp luật với hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21.4, các phong trào, cuộc vận động nâng cao dân trí, văn hóa đọc trong cán bộ, nhân dân; đầu tư, bố trí máy tính kết nối internet để khai thác tài liệu, văn bản pháp luật và triển khai tủ sách pháp luật điện tử theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Bố trí địa điểm đặt tủ sách pháp luật theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg bảo đảm thuận tiện cho việc khai thác, quản lý. Đối với tủ sách pháp luật cấp xã, chú ý đặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Ngoài việc, bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước cho xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật cần khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật./.

Tin cùng chuyên mục

163