CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH
   Địa chỉ: Số 97 Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM
   Số điện thoại tiếp công dân: (84) 028.39 490 832

   Hộp thư điện tử: giaoduc.tanbinh@tphcm.gov.vnCỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH
Địa chỉ: Số 97 Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM
Số điện thoại tiếp công dân: (84) 028.39 490 832

Hộp thư điện tử: giaoductanbinh.hcm@gmail.com