Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, địa chỉ 97 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình

Trưởng phòng

Trần Khắc Huy
Trần Khắc Huy

Ngày sinh: 19/11/1973

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Trưởng phòng

Điện thoại riêng: 0909132345

Email liên lạc: huytk05@yahoo.com.vn

Phó trưởng phòng

Phan Văn Quang
Phan Văn Quang

Ngày sinh: 1/1/1969

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Phó trưởng phòng

Điện thoại riêng: 0919786316

Email liên lạc: quang_196901@yahoo.com

Nguyễn Thị Thanh Xuân
Nguyễn Thị Thanh Xuân

Ngày sinh: 1/1/1982

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Phó trưởng phòng

Điện thoại riêng: 0908752276

Email liên lạc: xuannguyen82mamnon@gmail.com